Khác t?i Vi?t Nam: 275 c?ng ty

Others
S?n xu?t

Ngành c?ng nghi?p n?ng r?t l?n và bao g?m nhi?u phan m?nh khác nhau. Do ?ó, Vtown cung c?p cho b?n th? lo?i “Khác” trong h?ng m?c “S?n xu?t” ?? b?n có th? tìm ki?m nh?ng nhà s?n xu?t có s?n ph?m kh?ng ???c phan vào nh?ng lo?i khác.

K?t qu? tìm ki?m S?p x?p

Osco Vietnam

Osco Vietnam

125 25560
C?ng ty Osco International Vi?t Nam là m?t nhánh c?a Osco International Nh?t B?n. K? t? ngày thành l?p, v?i tri?t lí kinh doanh “lu?n lu?n th?a m?n khách hàng”, s?n ph?m c?ng ty Osco s?n xu?t: c?ng c? máy móc, thi?t b? ?o l??ng, thi?t b? phòng thí nghi?m, b?ng dính và v?n phòng ph?m ???c bán ra kh?p m?i n?i và nh?n ???c y ki?n tích c?c t? khách hàng.... >> CHI TI?T

C?ng ty Qu?c T? Minh Vi?t
C?ng ty c? ph?n qu?c t? Minh Vi?t (IMV) có tr? s? và nhà máy ??t t?i H? Chí Minh. B?ng vi?c h?p tác v?i nh?ng th??ng hi?u Nh?t B?n danh ti?ng là Fujifilm, Pigeon, Fuji Xerox, và Horizon…, IMV chuyên v? s?n xu?t, kinh doanh, phan ph?i các lo?i s?n ph?m ?a d?ng ???c chia thành 4 m?ng: m? ph?m, thi?t b? y t?, s?n ph?m ??i s?ng và gi?i pháp nhi?p ?nh,... >> CHI TI?T

Hayakawa Electronic Vietnam
?i vào qu? ??o ho?t ??ng n?m 2006, c?ng ty ?i?n t? Hayakawa Vi?t Nam là c?ng ty có v?n ??u t? t? Nh?t. C?ng ty chuyên v? s?n xu?t day ?i?n dùng trong c?ng nghi?p và ?? dùng ?i?n t?. Có tr? s? ??t t?i t?nh B?c Ninh, Hayakawa Vi?t Nam cam k?t ch? s?n xu?t nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao và ??t v?i yêu c?u cao c?a khách hàng.... >> CHI TI?T

Aureole BCD Vietnam
?i vào qu? ??o ho?t ??ng n?m 2001, c?ng ty Aureole Business Component & Devices (ABCD) có v?n ??u t? 100% t? Nh?t B?n. ??t hai nhà máy c?ng ngh? hi?n ??i ? ??ng Nai và H?i D??ng, ABCD chuyên v? s?n xu?t nhi?u lo?i s?n ph?m bao g?m s?n ph?m nh?a khu?n ?úc, vi m?ch ?i?n t?, thành ph?n xe c?, và nh?ng s?n ph?m nh?a k? thu?t khác. V?i tri?t lí c?ng... >> CHI TI?T

Figla Vietnam

Figla Vietnam

103 16517
Figla ???c thành l?p n?m 1973 t?i Nh?t B?n. ??u tiên, c?ng ty ho?t ??ng v?i t? cách là nhà s?n xu?t h?p/ túi ??ng m? ph?m. Sau ?ó, ho?t ??ng m? r?ng sang kính ki?n trúc và m? ph?m là cay k? m?t, mascara… Figla t? hào khi ???c ch?ng nh?n ISO 14001: 1996 n?m 200. T?i Vi?t Nam, Figla thành l?p c?ng ty con là Figla Vi?t Nam. ??t c? s? t?i... >> CHI TI?T

Sanko Soken Vietnam

B?t ??u ho?t ??ng doanh nghi?p n?m 2006, c?ng ty Sanko Soken Vi?t Nam có v?n ??u t? hoàn toàn t? Sanko Soken Nh?t B?n. ??t nhà máy s?n xu?t ? Hà N?i, Sanko Soken Vi?t Nam ??m nhi?m vi?c s?n xu?t, kinh doanh m?t lo?t các s?n ph?m ?a d?ng, có th? k? ??n: phim ?nh, phim chuyên d?ng cho màn hình tinh th? l?ng, thành ph?n cao su, nh?a dùng trong ngành... >> CHI TI?T

DNP Vietnam

DNP Vietnam

72 13951
Thành l?p n?m 1876, c?ng ty Dai Nippon Printing (DNP) ???c bi?t ??n v?i t? cách m?t trong nh?ng t?ng c?ng ty t? nhan l?n nh?t Nh?t B?n. L?nh v?c ho?t ??ng c?a DNP ???c chia thành ba m?ng chính: ?i?n t?, th?ng tin truy?n th?ng và s?n ph?m c?ng nghi?p, h? gia ?ình. Nh? vào s? ?a d?ng, s?n ph?m c?a DNP ???c ?ng d?ng vào nhi?u ngành c?ng nghi?p khác nhau. C?ng... >> CHI TI?T

Hi-lex Vietnam

Hi-lex Vietnam

93 13462
T?p ?oàn Hi-lex ??u tiên ???c thành l?p n?m 1946 t?i Nh?t B?n và sau ?ó xay d?ng nhà máy ??t t?i nhi?u qu?c gia trong chau M?, chau ?u và chau á, bao g?m Vi?t Nam. Là m?t chi nhánh c?a t?p ?oàn Hi-lex, Hi-lex Vi?t Nam là nhà s?n xu?t c?a hàng lo?i nh?ng s?n ph?m ?a d?ng nh? thành ph?n xe c? và c?ng nghi?p, thi?t b? y t? và s?n... >> CHI TI?T

C?ng ty TNHH Th?c ?n ch?n nu?i Kyodo Sojitz

C?ng ty th?c ?n ch?n nu?i Kyodo Sojitz (KSF) ???c thành l?p trên c? s? liên doanh gi?a hai c?ng ty Nh?t B?n, c?ng ty Kyodo Shiryo, nhà s?n xu?t th?c ?n gia súc h?ng ??u và c?ng ty th??ng m?i danh ti?ng Sojitz. ??t nhà máy s?n xu?t ? t?nh Long An, KSF chuyên v? s?n xu?t dòng cám dành cho gia c?m và các lo?i gia súc khác. Cùng v?i kinh nghi?m... >> CHI TI?T

Navitas Vietnam

Navitas Vietnam

105 12054
Navitas là m?t c?ng ty Nh?t B?n danh ti?ng chuyên v? s?n xu?t máy in, các thi?t b? in ??c bi?t và các thành ph?n liên quan. C?ng ty ??t ch?ng ch? ISO 9001 và ISO 14001 cho h? th?ng qu?n lí ch?t l??ng và m?i tr??ng chuyên nghi?p. Là m?t c?ng ty con n??c ngoài c?a Navitas, Navitas Vi?t Nam ??t c? s? s?n xu?t t?i Bình D??ng. Nh? vào bí quy?t c?ng... >> CHI TI?T

H?ng M?c