Ngan hàng tr?c tuy?n t?i Vi?t Nam

Trong th?i ??i c?ng ngh? th?ng tin, ngan hàng tr?c tuy?n ?ang mang l?i nhi?u l?i ích khi so v?i ngan hàng truy?n th?ng. Tuy nhiên, nó c?ng ph?i ??i m?t v?i các r?i ro do tin t?c gay ra.

??nh ngh?a:Trong th?i kì bùng n? công ngh? nh? hi?n t?i, chúng ta có th? th?y các ?ng d?ng công ngh? thông tin ? b?t c? n?i ?âu, ??c bi?t trong l?nh v?c ngân hàng- tài chính, ?ng d?ng công ngh? thông tin trong vi?c phát tri?n d?ch v? ngân hàng ?óng vai trò quan tr?ng ?? t?o nên m?t n?n kinh t? c?nh tranh cao c?ng nh? mang l?i l?i ích cho ng??i tiêu dùng.


Ngân hàng tr?c tuy?n là m?t d?ch v? cung c?p b?i ngân hàng cho phép ??ng nh?p vào tài kho?n cá nhân và giao d?ch, tr? ti?n tr?c tuy?n. G?n ?ây, các ngân hàng ??u cung c?p d?ch v? ngân hàng tr?c tuy?n giúp ng??i dùng th?c hi?n các giao d?ch trên m?ng mà không c?n ph?i ??n ngân hàng. ?ây là m?t trong nh?ng thu?n l?i mà ngân hàng tr?c tuy?n mang l?i:


_Qu?n lí thông tin tài kho?n (thanh toán, ti?t ki?m, cho thuê) truy v?n s? d?, tuyên b? giao d?ch.

_Chuy?n ti?n qua ID/ passport trong và ngoài h? th?ng

_Thanh toán tr?c tuy?n (ti?n ?i?n, n??c, ?i?n tho?i, internet)

L?i ích c?a ngân hàng tr?c tuy?n:Ti?n d?ng


Ch? v?i m?t chi?c ?i?n tho?i hay máy tính cá nhân có k?t n?i Internet và m?t trình duy?t, khách hàng có th? th?c hi?n b?t kì giao d?ch nào h? mu?n. Ngoài ra, ngân hàng tr?c tuy?n luôn luôn có s?n 24/24, 7 ngày/ tu?n theo nh? gi? hành chính c?a ngân hàng. ?i?u này ??c bi?t quan tr?ng v?i nh?ng khách hàng không có nhi?u th?i gian ??n ngân hàng ?? giao d?ch, nh?ng khách hàng cá nhân nh? không có nhi?u giao d?ch ho?c giao d?ch không quá nhi?u ti?n. ?ây chính là nh?ng ?i?m b?t l?i mà ngân hàng truy?n th?ng khó ??t ???c nh?ng ngân hàng tr?c tuy?n l?i nhanh và chính xác h?n.


Ti?t ki?m chi phí, t?ng l?i nhu?n:


  Ph??ng th?c giao d?ch Giá trung bình cho 1 giao d?ch (USD)
1 Nhân viên ngân hàng 1,07
2 ?i?n tho?i 0,54
3 ATM 0,27
4 Internet 0,015


M? r?ng l?nh v?c ho?t ??ng, nâng cao kh? n?ng c?nh tranh:


Ngân hàng tr?c tuy?n là gi?i pháp c?a các ngân hàng th??ng m?i mu?n c?i thi?n ch?t l??ng d?ch v? và ho?t ??ng hi?u qu?, qua ?ó, nâng cao kh? n?ng c?nh tranh c?a ngân hàng th??ng m?i. ?i?u quan tr?ng là ngân hàng tr?c tuy?n góp ph?n giúp ngân hàng th??ng m?i th?c hi?n d? án “toàn c?u hóa” mà không c?n ph?i m? thêm b?t kì chi nhánh nào trên c? n??c l?n n??c ngoài.


Nâng cao hi?u qu? v?n:


V? ho?t ??ng kinh doanh c?a ngân hàng, ngân hàng tr?c tuy?n s? giúp ??y m?nh hi?u qu? vi?c s? d?ng v?n b?i vì các l?nh thanh toán ???c th?c hi?n nhanh chóng. Ngân hàng thu ti?n nhanh h?n và c?ng ??y nhanh dòng v?n.


C?i thi?n d?ch v? ch?m sóc khách hàng và thu hút nhi?u khách hàng h?n:


Do các ti?n ích ???c th?c hi?n t? các ?ng d?ng công ngh?, ph?n m?m, nhà cung c?p m?ng, ngân hàng tr?c tuy?n s? thu hút và gi? chân các khách hàng giao d?ch v?i ngân hàng tr? thành khách hàng thân thi?t. V?i mô hình ngân hàng hi?n ??i nh? v?y, kh? n?ng cung c?p d?ch v? khách hàng ?a d?ng ??n các khách hàng cá nhân/ doanh nghi?p c?a ngân hàng tr?c tuy?n c?ng r?t cao.


Cung c?p d?ch v? tr?n gói:


M?t ??c ?i?m khác c?a ngân hàng tr?c tuy?n chính là cung c?p d?ch v? tr?n gói. Do ?ó, ngân hàng có th? liên h? v?i công ty b?o hi?m, ch?ng khoán hay các công ty tài chính khác cung c?p d?ch v? ??ng b? ?? ?áp ?ng nhu c?u c? b?n c?a khách hàng hay nhóm khách hàng v?i các d?ch v? liên quan ??n ngân hàng, b?o hi?m, ??u t?, th? tr??ng ch?ng khoán…

Hi?m h?a tin t?c t?n công:H? th?ng an ninh ngân hàng Vi?t Nam ?ang ??ng tr??c nguy c? b? tin t?c t?n công r?t cao n?u không có h? th?ng qu?n lí phù h?p, theo ông V? Qu?c Khánh, giám ??c c?a Trung tâm ?ng c?u kh?n c?p máy tính Vi?t Nam (VNCERT). Ông cho r?ng ngành ngân hàng là m?c tiêu yêu thích c?a các t?i ph?m máy tính. S? li?u cho th?y 80% ngân hàng qu?c gia ?ã thi?t l?p hay lên k? ho?ch thi?t l?p gi?i pháp ngân hàng tr?c tuy?n. Tuy nhiên, h? th?ng ngân hàng tr?c tuy?n v?n còn ??ng tr??c r?i ro b? t?n công b?i tin t?c. M?t cu?c kh?o sát gi?a 40 ngân hàng ???c th?c h?n b?i Trung tâm Bách Khoa phát hi?n ra r?ng phân n?a trong s? ?ó ??u không an toàn. Cu?c ?i?u tra ?ã cho th?y l? h?ng trong vi?c chuy?n ti?n và phát hi?n ra ch?ng n?ng ph?c h?i m?t kh?u cho ng??i s? d?ng c?ng có th? dùng ?? thay ??i m?t kh?u khách hàng.


Có 7 lo?i r?i ro an ninh th??ng th?y ???c trình bày ? b?ng sau:


  R?i ro Cách gi?i quy?t v?n ??
Qu?n lí d? li?u ??u vào SQL Injection Tin t?c có th? l?y tr?m thông tin ch? qua l?i yêu c?u ??n gi?n -Ki?m soát t?t d? li?u ??u vào
-S? d?ng th? t?c l?u tr?
Cross Site
Scripting (XSS)
Tin t?c có th? ch?y m?t ?o?n mã trên máy ng??i dùng b?ng cách l?i d?ng website chuy?n ti?n - Ki?m soát t?t d? li?u ??u vào
- S? d?ng mã hóa HTML
Malicious File Uploading Tin t?c t?n công vào h? th?ng l?u tr? tr?c ti?p b?ng cách s? d?ng ch?c n?ng “Ph?n h?i/ ?? xu?t/ Khi?u n?i” trên website -Ki?m tra t?p tin m? r?ng c?a khách hàng c?n th?n
-Phân c?p ch?t ch? trên l?u tr?
Qu?n lí Xác th?c  Tin t?c l?i d?ng th? t?c xác nh?n thông tin ?? ?n c?p d? li?u h? th?ng -??a thông tin quan tr?ng qua phiên làm vi?c thay vì các thông s?
-Ki?m tra phiên làm vi?c và tài kho?n t??ng ?ng
Cross Site Request Forgery
(CSRF)
Tin t?c l?a ng??i dùng chuy?n ti?n cho chúng qua vi?c vô tình b?m ph?i ???ng link có mã chuy?n ti?n S? d?ng CAPTCHA, PKI, và các d?u hi?u
Môi tr??ng h? ?i?u hành L? h?ng ph?n m?m Tin t?c khai thác các l? h?ng c?a công ty ph?n m?m -Vá l?i th??ng xuyên
-C?p nh?t h? th?ng an ninh ?? tránh l? h?ng b?o m?t Zero day
C?u hình h? th?ng ch?a t?t Do quá trình không ??ng b?, các ch?c n?ng th?a th?i v?n còn b? kích ho?t và s? d?ng trái phép  -Ki?m tra th??ng xuyên v? h? th?ng an ninh, ??ng th?i khóa nh?ng ch?c n?ng không c?n thi?t
Qui trình ?i?u hành S? tài kho?n, thông tin b? ti?t l?, tài kho?n b? vô hi?u hóa Áp d?ng tiêu chu?n ATTT ISO 27001


http://www.pcworld.com.vn/articles/tin-tuc/tin-trong-nuoc/2010/04/1218784/7-lo-hong-cua-internet-banking-tai-viet-nam

http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/08/080131.html

T?o b?i M? Anh vào lúc 18:02:35 18-10-2013

Bài vi?t cùng th? lo?i