H?i D??ng: 38 c?ng ty

H?i D??ng
K?t qu? tìm ki?m S?p x?p

Iriso Electronics Vietnam
C?ng ty ?i?n t? Iriso là m?t doanh nghi?p Nh?t B?n chuyên ho?t ??ng trong l?nh v?c s?n xu?t. C? th?, s?n ph?m c?a c?ng ty có th? k? ??n nhi?u lo?i ??u n?i nh? ??u n?i nén, LED, FPC, s?i quan, ? c?m, và thi?t b? ??u c?m. V?i h? th?ng qu?n lí m?i tr??ng, ch?t l??ng ch?t ch?, Iriso ?? ???c ch?ng nh?n là tuan th? theo tiêu chu?n ISO. C?ng ty... >> CHI TI?T

Uniden Vietnam

Uniden Vietnam

41 14565
??t c? s? s?n xu?t t?i H?i D??ng, Uniden Vi?t Nam là m?t c?ng ty 100% v?n n??c ngoài. Là m?t c?ng ty con c?a m?t th??ng hi?u n?i ti?ng ?? có m?t t?i Nh?t B?n, M?, Hongkong, và úc…, Uniden Vi?t Nam cam k?t mang l?i cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao nh? thi?t b? vi?n th?ng, thi?t b? nghe nhìn, các lo?i ?i?n tho?i ?a d?ng nh? ?i?n tho?i... >> CHI TI?T

C?ng ty TNHH Sansei Vi?t Nam
??t c? s? s?n xu?t ? Khu c?ng nghi?p Tan Tr??ng, H?i D??ng, cách th? ?? Hà N?i c?a Vi?t Nam 45 km, c?ng ty Sansei Vi?t Nam b?t ??u ?i vào qu? ??o ho?t ??ng n?m 2006 trên c? s? doanh nghi?p có 100% v?n ??u t? Nh?t B?n. Là c?ng ty chuyên v? s?n xu?t, c?ng ty ??m nhi?m các ho?t ??ng liên quan bao g?m s?n xu?t, l?p ráp và gia... >> CHI TI?T

C?ng ty TNHH Advanex Vi?t Nam
Advanex Group Chau á có tr? s? t?i Singapore tr??c ?ay ???c bi?t ??n là c?ng ty Kato Spring (Singapore) Pte. Ltd., là m?t c?ng ty con thu?c t?p ?oàn Advanex Inc ? Nh?t B?n, ???c niêm y?t trên sàn ch?ng khoán Tokyo. Thành l?p n?m 1978, Advanex (Singapore) ?? tr? thành m?t nhà s?n xu?t linh ki?n lò xo chính xác hàng ??u th? gi?i. ??n này Advanex Singapore ?? có thêm nhà... >> CHI TI?T

C?ng ty TNHH Thi?t b? ?i?n Liên ??i Vi?t Nam
C?ng ty TNHH Thi?t b? ?i?n Liên ??i Vi?t Nam là doanh nghi?p có 100% v?n ??u t? c?a H?ng K?ng .C?ng ty có tr? s? chính l?i l? 41, KCN ??i An, TP H?i D??ng. C?ng ty thành l?p n?m 2007, d?a trên n?n t?ng t? C?ng ty Liên ??i Trung Qu?c, cho ??n nay ?? hình thành nên c? c?u s?n xu?t v?ng vàng v?i c?ng ngh? tiên ti?n, ??i ng? c?ng... >> CHI TI?T

Towada Electronics Vietnam
Là m?t chi nhánh c?a t?p ?oàn Towada, c?ng ty ?i?n t? Towada Vi?t Nam (TEV) ???c thành l?p n?m 2005. S?n ph?m chính TEV g?m s?n ph?m ?i?n t? c?ng ngh? cao. Nh? vào ?ng d?ng k? thu?t trong s?n xu?t và tri?t lí kinh doanh “Thành c?ng lu?n ?òi h?i s? c?n cù và làm vi?c h?t mình” t? c?ng ty m?, ch?t l??ng s?n ph?m TEV lu?n nh?n ???c ph?n h?i... >> CHI TI?T

C?ng ty TNHH Fuji Vi?t Nam
Sau khi nh?n gi?y phép ??u t? kinh doanh t? ?y Ban Nhan Dan t?nh H?i D??ng n?m 2011, Fuji Vi?t Nam ???c thành l?p trên c? s? là liên doanh gi?a c?ng ty Fuji Slate Nh?t B?n và c?ng ty ??a ph??ng Tan Thu?n C??ng. Nh? vào s? h? tr? c?a hai th??ng hi?u h?ng ??u trong l?nh v?c s?n xu?t v?t li?u xay d?ng, ngói màu, Fuji Vi?t Nam ?óng vai trò... >> CHI TI?T

Harajuku Electrical Appliance Vietnam
C?ng ty Harajuku Electrical Appliance Vi?t Nam (HEAV) ???c Nh?t B?n ??u t? 100%. ??t c? s? s?n xu?t t?i H?i D??ng, HEAV là nhà s?n xu?t, phan ph?i các s?n ph?m c?ng nghi?p n?ng ?a d?ng, có th? k? ??n thi?t b? ?i?n t?, vi m?ch ?i?n t? dùng trong các thi?t b? ?i?n t?, b?ng m?ch in, và các thi?t b? gia ?ình ch?ng h?n nh? lò vi song, máy l?nh, và... >> CHI TI?T

ICS Vietnam

ICS Vietnam

67 7221
Thành l?p n?m 2012, ICS Vi?t Nam là m?t c?ng ty con 100% c?a c?ng ty Nh?t B?n ICS. Sau khi xay d?ng nhà máy ? H?i D??ng n?m 2013, ICS Vi?t Nam ?óng vai trò là nhà s?n xu?t các thi?t b?, linh ki?n xe h?i, b? truy?n ??ng và các thành ph?n liên quan ??n x? lí nhi?t. C?ng ty ?? áp d?ng k? thu?t x? lí nhi?t, h? th?ng ??m b?o... >> CHI TI?T

VSM Japan Manufacturing
?i vào qu? ??o ho?t ??ng n?m 2007, c?ng ty VSM Japan Manufacturing ???c ??u t? v?n 100% t? Nh?t B?n. ??t c? s? t?i H?i D??ng, c?ng ty chuyên v? s?n xu?t các lo?i qu?n áo may m?c th?ng th??ng cho m?c ?ích xu?t kh?u. VSM Japan Manufacturing xu?t kh?u s?n ph?m sang các th? tr??ng n??c ngoài khác nh? Nh?t B?n…Nh? vào vi?c c?p nh?t th??ng xuyên xu h??ng toàn c?u c?ng... >> CHI TI?T

H?ng M?c