C?ng ty TNHH Washinengine


C?ng ty TNHH Washinengine

C?ng ty TNHH Washinengine

  • XEM:2445
  • LIêN H?:267

V?i m?c tiêu t?ng c??ng m?i quan h? h?p tác gi?a c?ng ty n??c ngoài và Vi?t Nam, c?ng ty Washin Engine ???c thành l?p ?? h? tr? cho nh?ng nhà ??u t? n??c ngoài mu?n kinh doanh t?i Vi?t Nam qua nh?ng d?ch v?: c?ng th?ng tin tìm ki?m doanh nghi?p ? Vi?t Nam, phát tri?n h? th?ng, website, thi?t k? ?? h?a, ti?p th? tr?c tuy?n. Washin Engine, cùng v?i ??i ng? nhan viên thành th?o ti?ng Nh?t và phong cách làm vi?c chuyên nghi?p, mong mu?n tr? thành ??i tác kinh doanh c?a khách hàng. Vì th?, c?ng ty kh?ng ng?ng h?c h?i, tích l?y kinh nghi?m,?? t?o th??ng hi?u riêng và làm hài lòng khách hàng.

Tên c?ng ty C?ng ty TNHH Washinengine
??a ch?
21K Nguy?n V?n Tr?i, ph??ng 12, qu?n Phú Nhu?n,
Tp. H? Chí Minh
?i?n tho?i vtown.vn (+84-28)3931727
Ngày thành l?p vtown.vn 2012 - 10 - 1
V?n ?i?u l? 80.000 USD
Lo?i hình doanh nghi?p Tra?ch nhiê?m h??u ha?n
Kinh doanh Design website and development system Graphic design, image processing service Handicraft products for exporting from Vietnam, Thailand
H? tr? ng?n ng?
Anh, Nh?t, Vi?t nam
Liên k?t C?ng ty TNHH Washinengine
Th? ?i?n t?

H?ng M?c