Thi?t k? v?n phòng t?i Vi?t Nam: 41 c?ng ty

Interior design
T? v?n thành l?p DN

B?n ?? ch?n ???c ??a ?i?m phù h?p cho v?n phòng c?a b?n. Cho dù ?ó là kh?ng gian nh? hay r?ng l?n, v?n phòng ph?i là n?i làm vi?c thu?n ti?n và d? ch?u cho m?i ng??i trong c?ng ty. Kh?ng gian v?n phòng tho?i mái giúp ích cho n?ng su?t c?ng vi?c r?t t?t. ?i?u này ?? ???c ch?ng minh t?i các c?ng ty thành c?ng trên th? gi?i. H?y ?? các chuyên gia thi?t k? n?i th?t v? cho b?n m?t v?n phòng hoàn h?o.

K?t qu? tìm ki?m S?p x?p

C?ng ty CP ??u t? b?u tr?i
V?i ph??ng cham doanh nghi?p d?a trên trong tam là khách hàng, sau khi nh?n gi?y phép t? S? ??u t? và k? ho?ch H? Chí Minh, c?ng ty CP ??u t? b?u tr?i ???c thành l?p. Là m?t c?ng ty ?a ngành, c?ng ty chuyên v? s?n xu?t, gia c?ng các lo?i s?n ph?m th? c?ng m? ngh?, hàng may m?c, thi?t k? n?i th?t, v?t li?u xay d?ng, ?i?n t?, th?c ph?m,... >> CHI TI?T

Vinata International joint venture
?i vào ho?t ??ng n?m 1993, c?ng ty TNHH qu?c t? liên doanh Vinata là s? k?t h?p gi?a Vinaconex và t?p ?oàn Taisei Nh?t B?n, chuyên v? xay d?ng, qu?n ly d? án và thi?t k? n?i th?t cho nh?ng v?n phòng ??i di?n c?a các c?ng ty n??c ngoài ? Vi?t Nam. 10 n?m ho?t ??ng kinh doanh, nh? vào s? ?ng d?ng c?ng ngh? và ??i ng? nhan viên giàu kinh... >> CHI TI?T

C?ng ty Cp Ki?n trúc và Xay d?ng Thanh Danh
C?ng ty CP Ki?n trúc & Xay d?ng Thanh Danh ???c thành l?p n?m 2010 b?i s? ?am mê và k? v?ng c?a nh?ng ng??i sáng l?p. Tuy ch? m?i tr?i qua vàn n?m phát tri?n nh?ng chúng t?i r?t t? hào ?? th?c hi?n nhi?u d? án l?n nh? Saint Simeon, Paramita, Venven hotel, Dragon resort, Rex hotel, Happy Valley Phu My Hung… ??i v?i c?ng ty chúng t?i m?i d? án cho dù... >> CHI TI?T

C?ng ty TNHH S?n xu?t Lixil Inax Sài Gòn
S? h?u b? dày l?ch s? h?n 90 n?m v?n hành doanh nghi?p, Lixil ?? tr? thành nhà cung c?p h?ng ??u cho các thi?t b? g?m s? v? sinh, n?i th?t phòng t?m và các ph? ki?n h? tr? t?i th? tr??ng Nh?t B?n. Là m?t th??ng hi?u n?i ti?ng, Lixil nhanh chóng l?p ra m?ng l??i toàn c?u. Sau khi nh?n ???c gi?y phép kinh doanh, Lixil Vi?t Nam ?i vào qu?... >> CHI TI?T

C?ng ty TNHH Akiko Vi?t Nam
C?ng ty Akiko Vi?t Nam ???c thành l?p n?m 2014 và ??t tr? s? t?i th? ?? Hà N?i. Ho?t ??ng chính c?a c?ng ty bao g?m ?ào t?o Nh?t- Vi?t ng?, biên phiên d?ch, xay d?ng (t? v?n, giám sát c?ng trình xay d?ng, thi?t k? ki?n trúc, thi?t k? n?i- ngo?i th?t…), ??i lí (visa, gi?y phép lao ??ng, gi?y phép kinh doanh…), ??t vé máy bay, khách s?n, cho thuê xe... >> CHI TI?T

Prosh Saigon

Prosh Saigon

99 7098
??t c? s? t?i Bình D??ng, Prosh Sài Gòn là m?t c?ng ty có v?n ??u t? hoàn toàn t? Nh?t B?n. C?ng ty ho?t ??ng liên quan ??n s?n xu?t, thi?t k?, gia c?ng và l?p ráp các m?t hàng thi?t k? n?i th?t c?ng nh? các s?n ph?m gia d?ng khác. Prosh Sài Gòn ?? tung ra trên th? tr??ng các s?n ph?m m?u m? ??p, ch?t l??ng cao, t? ?ó, c?ng... >> CHI TI?T

Isseiki Furniture Vietnam
C?ng ty TNHH Issei Furniture Vi?t Nam ???c ??u t? b?i Nh?t, chuyên v? ?? g?. S?n ph?m g? c?a Isseiki Vi?t Nam g?m có t? qu?n áo, gi??ng, k? TV và t?… Có h?n 500 nhan viên bao g?m nh?ng ki?n trúc s? giàu kinh nghi?m và c?ng nhan lành ngh?, Isseiki Vi?t Nam tin t??ng mang l?i cho khách hàng nh?ng s?n ph?m thi?t k? ??c ?áo và ch?t l??ng cao. Cùng... >> CHI TI?T

Vina Sanwa

Vina Sanwa

51 6055
Vina Sanwa là m?t ph?n chính th?c c?a t?p ?oàn Sanwa Holdings, m?t trong nh?ng nhà s?n xu?t c?a ?i ??u th? gi?i v?i 60 nhà máy ??t t?i chau á, chau ?u và chau M?. C?ng ty chuyên v? s?n xu?t hai lo?i c?a chính là c?a kim lo?i và c?a cu?n. S?n ph?m c?a c?ng ty, ví d? c?a dan d?ng, c?a ch?ng cháy và c?a cu?n… có th? ???c dùng trong... >> CHI TI?T

Frontier Consulting Vietnam Co., Ltd
Thành l?p n?m 2007, v?i t?ng c?ng 3 chi nhánh t?i Nh?t B?n, c?ng ty Frontier Consulting ?óng vai trò là chuyên gia trong l?nh v?c thi?t và gia c?ng n?i th?t. S? h?u các thành t?u cùng bí quy?t phát tri?n t? ngày thành l?p, c?ng ty t? hào ???c x??ng tên trong top 100 doanh nghi?p t?i Nh?t B?n hai n?m 2009 và 2010. Ho?t ??ng n?m 2013, c?ng ty Frontier Consulting... >> CHI TI?T

H?ng M?c