Khác

Other
Khác

Cho dù b?n l?nh v?c kinh doanh b?n ?ang ?i?u hành là chuyên ngành chính c?a c?ng ty hay ch? là m?t nhánh nh? trong các ngành kinh doanh trong c?ng ty, nó c?n ???c phát tri?n và xay d?ng d?a trên n?n t?ng v?ng ch?c. Các l?nh v?c khác ? ?ay bao g?m các ngành giáo d?c, n?ng nghi?p, hóa ch?t, lam nghi?p, k? thu?t ?óng tàu, và d?ch v?. N?u b?n có nh?ng v?n ?? ch?a gi?i quy?t ???c v? nh?ng l?nh v?c k? trên, ?ay là th?i ?i?m thích h?p ?? nhìn qua và ch?n ra ??i tác thích h?p nh?t trong danh sách.

K?t qu? tìm ki?m S?p x?p

ACS Trading Vietnam
C?ng ty th??ng m?i ACS Vi?t Nam là m?t liên doanh gi?a ACS Capital Corporation, Aeon Thana Sinsap c?a t?p ?oàn Aeon, và ??i tác Vi?t Nam. V?i t? cách m?t ph?n c?a Aeon Credit Service, m?t trong nh?ng t?p ?oàn l?n c?a Nh?t B?n chuyên v? l?nh v?c tài chính, cho vay, tín d?ng, c?ng ty th??ng m?i ACS Vi?t Nam ho?t ??ng ch? y?u ? l?nh v?c tài chính, th??ng m?i các... >> CHI TI?T

C?ng ty k? ngh? & xay d?ng TU- Fujita
Fujita Engineering là c?ng ty xay d?ng Nh?t B?n b?t ??u ho?t ??ng n?m 1926. ??n bay gi?, c?ng ty ?? ??t nhi?u thành t?u n?i b?t trong ngành xay d?ng. V?i tr? s? chính ? H? Chí Minh, c?ng ty k? ngh? & xay d?ng TU- Fujita là liên doanh do Fujita Engineering và t?ng c?ng ty Th?ng Uy thành l?p. ?ng d?ng c?ng ngh? hi?n ??i chuy?n giao t? Nh?t B?n, TU... >> CHI TI?T

C?NG TY TNHH STOM VI?T NAM
C?ng ty TNHH STOM VI?T NAM là c?ng ty con thu?c c?ng ty c? ph?n in l?n t?i Hà N?i, v?i kinh nghi?m s?n có và c?ng ngh? m?i nh?t trong ngh? in, STOM chú tr?ng vào ph?c v? các khách hàng Nh?t B?n, Hàn Qu?c, M? v?i ch?t l??ng hàng ??u, giá c? ph?i ch?ng, giao hàng ?úng h?n. Ngoài ra STOM còn cung c?p các s?n ph?m ph?c v? ngành c?ng nghi?p... >> CHI TI?T

C?ng ty TNHH Th?c ?n ch?n nu?i Kyodo Sojitz

C?ng ty th?c ?n ch?n nu?i Kyodo Sojitz (KSF) ???c thành l?p trên c? s? liên doanh gi?a hai c?ng ty Nh?t B?n, c?ng ty Kyodo Shiryo, nhà s?n xu?t th?c ?n gia súc h?ng ??u và c?ng ty th??ng m?i danh ti?ng Sojitz. ??t nhà máy s?n xu?t ? t?nh Long An, KSF chuyên v? s?n xu?t dòng cám dành cho gia c?m và các lo?i gia súc khác. Cùng v?i kinh nghi?m... >> CHI TI?T

C?NG TY TNHH TM & SX SUPERTECH VINA
supretech vina là ??n v? chuyên nh?p kh?u và phan ph?i các m?t hàng nh?a k? thu?t và nh?m k? thu?t cho ngành c? khí ch? t?o gia c?ng chính xác CNC t?i vi?t nam Các m?t hàng nh?p kh?u t? hàn qu?c, trung qu?c , chau au c?a c?ng ty chúng t?i g?m : t?m nh?a BAKELITE ,t?m nh?a POM, nh?a PVC, nh?a MC,... >> CHI TI?T

C?ng ty TNHH s?n xu?t gi?y Vi?t- Nh?t
??t c? s? t?i ?à N?ng, c?ng ty TNHH s?n xu?t gi?y Vi?t- Nh?t (Vijachip ?à N?ng) ?? ?i vào qu? ??o ho?t ??ng trên c? s? là liên doanh gi?a T?ng c?ng ty lam nghi?p Vi?t Nam (Vinafor) và ??i tác Nh?t B?n. Vijachip ?à N?ng chuyên v? s?n xu?t gi?y, ch? bi?n g? d?m ?? xu?t kh?u ??ng th?i h? tr? tr?ng r?ng ??m b?o ngu?n nguyên li?u. Trong nhi?u n?m ho?t... >> CHI TI?T

C?NG TY TNHH JFE Mechanical Vi?t Nam
C?ng ty JFE Mechanical Vietnam là c?ng ty 100% v?n ??u t? c?a Nh?t B?n, l?nh v?c kinh doanh chính c?a JFE chuyên v? vi?c Cung c?p, t? v?n, thi?t k?, thi c?ng, ch?n ?oán, s?a ch?a, b?o trì, b?o d??ng và gia c?ng các s?n ph?m thép.... >> CHI TI?T

C?ng Ty  ??u T? và T? V?n  ??ng Du
C?ng Ty ??u T?- T? V?n ??ng Du là m?t v?n phòng k? toán- ki?m toán ???c thành l?p b?i ??i ng? nh?ng nhà ki?m toán chuyên nghi?p th?ng th?o h? th?ng k? toán n??c ngoài và h? th?ng ki?m toán Vi?t Nam, c?ng ty chúng t?i là n?i h? tr? cho các doanh nghi?p các d?ch v? nh? là : k? toán, t? v?n thu?, và ch? y?u là d?ch v? h? tr?... >> CHI TI?T

C?ng ty TNHH BCI Asia Vi?t Nam
BCI Asia là m?t ??n v? k?t h?p ch?t ch? v?i hi?p h?i ki?n trúc s? á Chau và ho?t ??ng uy tín kh?p trong th? tr??ng xay d?ng á Chau nói chung và Vi?t Nam nói riêng. Chúng t?i xin t? tóm l??c m?t s? nét phác th?o t? ho?t ??ng c?a chính mình. BCI Asia là ??n v? báo cáo chuyên nghi?p kh?i l??ng l?n các d? án ?ang và s? ???c... >> CHI TI?T

C?ng ty phan bón Vi?t Nh?t
? Vi?t Nam, ngành n?ng nghi?p ?óng vai trò quan tr?ng trong s? phát tri?n kinh t?. Nh?n th?c ???c ?i?u ?ó, c?ng ty phan bón Vi?t Nh?t (JVF) ???c thành l?p v?i t? cách là c?ng ty liên doanh gi?a t?p ?oàn Sojitz, t?p ?oàn Vinachem và Central glass. JVF chuyên v? s?n xu?t và cung c?p phan bón. Ho?t ??ng doanh nghi?p h?n 10 n?m, JVF ???c c?ng nh?n là m?t trong... >> CHI TI?T

H?ng M?c