Th? c?ng t?i Vi?t Nam: 29 c?ng ty

Handicraft
S?n xu?t

Ngành th? c?ng m? ngh? là m?t ngành truy?n th?ng lau ??i c?a Vi?t Nam. B?i vì nh?ng ??c tr?ng ??c bi?t, nó d?n tr? nên là ngành kinh t? m?i nh?n. Trong th?i ??i h?i nh?p kinh t?, ?? th? c?ng m? ngh? Vi?t Nam ?? ???c gi?i thi?u ra toàn th? gi?i, ?i?u ?ó d?n ??n nhu c?u cao h?n t? các khách hàng ngo?i qu?c. Nhi?u c?ng ty c?ng ?? ??u t? vào l?nh v?c này và thành c?ng do bi?t cách h?p v?i s? khéo léo truy?n th?ng Vi?t Nam và day chuy?n s?n xu?t hi?n ??i. Vtown cung c?p cho b?n các c?ng ty trong l?nh

K?t qu? tìm ki?m S?p x?p

C?NG TY TNHH ORIENTAL VI?T NAM

??t c? s? s?n xu?t t?i Hà N?i, Oriental Vi?t Nam, c?ng ty ???c Nh?t B?n ??u t? 100%, ho?t ??ng ch? y?u trong ngành may m?c. C? th?, Oriental Vi?t Nam ??m nhi?m vi?c s?n xu?t, gia c?ng hàng d?t kim cao c?p. 100% s?n ph?m là ?? xu?t kh?u sang th? tr??ng n??c ngoài ch?ng h?n nh? Nh?t B?n… C?ng ty ?? ra yêu c?u cao v? ch?t l??ng s?n ph?m, vì... >> CHI TI?T

C? Ph?n Hóa Ch?t Và V?t Li?u ?i?n Sài Gòn
C?ng Ty C? Ph?n Hóa Ch?t Và V?t Li?u ?i?n Sài Gòn ti?n than là c?ng ty nhà n??c ???c thành l?p t? n?m 1976. Chúng t?i là chuyên gia trong l?nh v?c Hóa Ch?t C?ng Nghi?p, Th?c Ph?m, Thí Nghi?m và hi?n t?i chúng t?i ?ang phát tri?n ngành H?t Ch?ng ?m (desiccant-silicagel) m?t cách m?nh m? và c?nh tranh trên th? tr??ng, v?i s?n ph?m Hóa Ch?t và H?t Ch?ng ?m ??... >> CHI TI?T

C?ng ty TNHH OKC

??t c? s? ? thành ph? ?à N?ng, OKC là m?t doanh nghi?p có v?n ??u t? Nh?t B?n. Ho?t ??ng c?ng ty bao g?m s?n xu?t, gia c?ng các lo?i hàng th? c?ng, ?? gia d?ng g?, ván sàn và khung sàn g? dùng cho l?p ráp. D??i h? th?ng qu?n lí ch?t ch?, s?n ph?m c?ng ty ???c ??m b?o kh?ng ch? có ch?t l??ng cao mà còn m?u m? ??p. Vì... >> CHI TI?T

C?ng ty TNHH M?t Thành Viên Caily
Sau khi nh?n ???c gi?y phép kinh doanh t? ?y ban nhan dan thành ph? H? Chí Minh n?m 2012, c?ng ty Caily b?t ??u ?i vào qu? ??o ho?t ??ng trên c? s? doanh nghi?p có 100% v?n ??u t? Nh?t B?n. D?a trên ?ng d?ng c?ng ngh? tiên ti?n phù h?p v?i m?i tr??ng kinh doanh hi?n ??i, c?ng ty chuyên mang ??n cho khách hàng gi?i pháp tr?n gói v? l?nh... >> CHI TI?T

Hyozaemon SaiGon

Ngh? th? c?ng là ngh? truy?n th?ng c?a Vi?t Nam và c?ng mang l?i nhi?u giá tr? xu?t kh?u. Hyozaemon Sài Gòn là m?t c?ng ty ???c Nh?t B?n ??u t?, ho?t ??ng trong l?nh v?c th? c?ng m? ngh?. S?n ph?m c?a c?ng ty bao g?m ??a g?, các lo?i s?n ph?m th? c?ng m? ngh? làm t? tre, g?, ?á… Nh? vào s? k?t h?p hài hòa gi?a kinh nghi?m ?úc k?t... >> CHI TI?T

C?ng ty TNHH N??c Minh ??c
Ti?n than là C?ng ty C? Ph?n Doanh Nghi?p Tr? Bà R?a V?ng Tàu ???c thành l?p ngày 08/05/2006, sau g?n 10 n?m tham gia th? tr??ng n??c u?ng tinh khi?t v?i nh?n hi?u ??c quy?n N??c u?ng tinh khi?t H2O. Hi?n nay s?n ph?m n??c u?ng tinh khi?t H2O v?i kh?u hi?u “T? Thiên Nhiên ??n Cu?c S?ng” c?a C?ng ty TNHH N??c Minh ??c ?? và ?ang ngày càng ???c nhi?u ??n... >> CHI TI?T

C?NG TY TNHH TH??NG M?I Và S?N XU?T KHANG NINH  Re
Chuyên cung c?p các lo?i Ph? Li?u Ngành May nh?: k?p áo s?mi, ghim gút, ghim b?ng, day treo, ??n x?/??n b?n, gi?y ch?ng ?m, nút thành ph?n, khóa nh?a, khóa kéo, khoanh c?, bìa l?ng gi?y, th? bài,... Cung c?p ph? li?u ?óng gói cho ngành may nh?: h?p carton, bao PE, b?ng keo,...... >> CHI TI?T

C?ng ty TNHH S?n xu?t May tre M?nh V?ng
C?ng ty TNHH S?n xu?t và XNK May tre M?nh V?ng là c?ng ty có tham niên s?n xu?t v?i ban l?nh ??o c?ng ty xu?t phát t? r?n làng ngh? may tre,giang ?an.V?i ??i ng? nhan c?ng lành ngh? c?ng nh? có kinh nghi?m trong s?n xu?t. M?nh V?ng lu?n ???c khách hàng tin t??ng sau khi ky h?p ??ng. C?ng ty chúng t?i có kinh nghi?m làm vi?c v?i khách hàng Nh?t... >> CHI TI?T

C?ng ty TNHH Washinengine
V?i m?c tiêu t?ng c??ng m?i quan h? h?p tác gi?a c?ng ty n??c ngoài và Vi?t Nam, c?ng ty Washin Engine ???c thành l?p ?? h? tr? cho nh?ng nhà ??u t? n??c ngoài mu?n kinh doanh t?i Vi?t Nam qua nh?ng d?ch v?: c?ng th?ng tin tìm ki?m doanh nghi?p ? Vi?t Nam, phát tri?n h? th?ng, website, thi?t k? ?? h?a, ti?p th? tr?c tuy?n. Washin Engine, cùng v?i ??i ng?... >> CHI TI?T

H?p Nh?a Trong Su?t SPK
H?p Nh?a Trong Su?t SPK là nhà cung c?p v? s?n ph?m bao bì. Chúng t?i ??a ra nhi?u l?a ch?n cho khách hàng v? h?p nh?a PET PP PVC, nh?n mác, bao bì in ?n và các h?p quà t?ng. T? khau s?n xu?t, mua hàng, ki?m soát ch?t l??ng, l?u kho ??n giao hàng, chúng t?i lu?n c? g?ng ??m b?o s? hài lòng c?a khách hàng ? m?c ?? cao nh?t v?i... >> CHI TI?T

H?ng M?c