Ph??ng ti?n di chuy?n t?i Vi?t Nam: 29 c?ng ty

Tour,  travel
H? tr?

Trong cu?c s?ng hi?n ??i, khi m?c s?ng con ng??i ngày m?t nang cao, h? có xu h??ng chú tr?ng v? các nhu c?u tinh th?n. Vì th?, ngày càng có nhi?u lo?i hình gi?i trí xu?t hi?n. ??c bi?t, du l?ch ?? tr? thành thú vui nhi?u ng??i ?a thích, mang ??n cho h? nhi?u tr?i nghi?m m?i m?. ?i?u ?ó c?ng d?n ??n s? xu?t hi?n c?a các c?ng ty du l?ch chuyên cung c?p d?ch v? du l?ch tr?n gói, ??t vé máy bay, khách s?n, th? th?c… nh?m ?em l?i phút giay th? gi?n cho khách hàng.

K?t qu? tìm ki?m S?p x?p

C?ng ty TNHH Akiko Vi?t Nam
C?ng ty Akiko Vi?t Nam ???c thành l?p n?m 2014 và ??t tr? s? t?i th? ?? Hà N?i. Ho?t ??ng chính c?a c?ng ty bao g?m ?ào t?o Nh?t- Vi?t ng?, biên phiên d?ch, xay d?ng (t? v?n, giám sát c?ng trình xay d?ng, thi?t k? ki?n trúc, thi?t k? n?i- ngo?i th?t…), ??i lí (visa, gi?y phép lao ??ng, gi?y phép kinh doanh…), ??t vé máy bay, khách s?n, cho thuê xe... >> CHI TI?T

C?ng ty CP phát tri?n ngu?n nhan l?c LOD
V?i v?n phòng ??t t?i th? ?? Hà N?i, c?ng ty CP phát tri?n ngu?n nhan l?c LOD ???c thành l?p n?m 1992. T? m?t c?ng ty nh?, b?ng n? l?c kh?ng ng?ng ngh? ?? v??t qua các khó kh?n, LOD ?? tr? thành m?t th??ng hi?u thành c?ng, uy tín. T? xu?t kh?u lao ??ng, phát tri?n ngu?n l?c , l?nh v?c ho?t ??ng c?ng ty m? r?ng sang xu?t kh?u s?n ph?m,... >> CHI TI?T

C?NG TY V?N T?I QU?C T? LACCO
C?NG TY V?N T?I QU?C T? LACCO (LIFF.,JSC) ???c thành l?p t? n?m 2008 và ???c bi?t ??n nh? là m?t trong nh?ng c?ng ty logistics hàng ??u t?i Vi?t Nam. Chúng t?i lu?n th?u hi?u yêu c?u c?a b?n và c?ng ty b?n cùng v?i m?ng l??i toàn c?u ?? ??m b?o r?ng d?ch v? c?a Chúng t?i lu?n ?áp ?ng ???c m?i nhu c?u c?a b?n và t? v?n ??y ?? ph??ng... >> CHI TI?T

C?NG TY TMDV GIAO NH?N KTB
C?ng ty KTB Logistics ho?t ??ng trong l?nh v?c giao nh?n v?n chuy?n hàng hóa Qu?c t?, d?ch v? khai thuê h?i quan và t? v?n xu?t nh?p kh?u. Chúng t?i lu?n trung thành v?i ph??ng cham là v?n chuy?n hàng hóa m?t cách an toàn, nhanh chóng, uy tín và hi?u qu? nh?t giúp khách hàng t?p trung t?t h?n trong c?ng vi?c kinh doanh.... >> CHI TI?T

Dai Nam Tour J.S.C
Tiê?n than la? C?ng ty TNHH MTV Kha?m Pha? Miê?n ?a?t M??i (M.S.D.N-5300610219-CTTNHH), do nhu ca?u va? quy m? pha?t triê?n, ban qua?n tri? ?a? quyê?t ?i?nh tha?nh la?p C?ng ty CP TM va? PTDL ?a?i Nam, tru? s?? ta?i Thanh Xuan, Ha? N??i. Quy m?: v??i 2 v?n pho?ng giao di?ch va? 1 chi nha?nh ta?i Sapa, Viê?t Nam; 1 v?n pho?ng giao di?ch ta?i Bangkok, Tha?i Lan; 1 v?n pho?ng giao di?ch... >> CHI TI?T

C?ng Ty TNHH GKI VI?T NAM
GKI Vi?t Nam là th??ng hi?u uy tín hàng ??u trong l?nh v?c cho thuê xe ph?c v? doanh nghi?p trong và ngoài n??c. V?i d?ch v? hi?n ?ang cung c?p, chúng t?i lu?n chú tr?ng ??n các gi?i pháp toàn di?n, ?a d?ng và ?u vi?t nh?m giúp doanh nghi?p d? dàng ti?p c?n và l?a ch?n ???c d?ch v? theo ??c thù c?a t?ng doanh nghi?p mình.... >> CHI TI?T

C?ng Ty C? Ph?n Th??ng M?i H??ng Vi?t
Thành l?p n?m 2006 theo gi?y phép s? 0103010636 c?a S? KH&?T Hà N?i, C?ng ty C? Ph?n Th??ng M?i H??ng Vi?t (tên vi?t t?t là VIETTRA) ho?t ??ng chuyên nghi?p v? cung c?p d?ch v? trong các l?nh v?c v?n t?i hành khách, b?t ??ng s?n, du l?ch. Là m?t doanh nghi?p tr? nh?ng VIETTRA tích c?c tích l?y kinh nghi?m ph?c v? nhi?u nhóm ??i t??ng khách hàng, trong ?ó có nhóm khách... >> CHI TI?T

C?ng ty TNHH MTV D?ch v? L? hành Saigontourist
K? t? lúc thành l?p n?m 1975, Saigontourist ?? tr? thành m?t trong nh?ng c?ng ty ?i ??u ? Vi?t Nam v? qu?n lí tour du l?ch. V?i ??i ng? nhan viên nhi?t tình và ?ào t?o bài b?n, tour ch?t l??ng và c?i ti?n trong c?ng ngh?, Saigontourist ?? dành ???c ni?m tin tuy?t ??i c?a khách hàng. 38 n?m ho?t ??ng, v??t qua nhi?u khó kh?n và th? thách, Saigontourist ?? nh?n... >> CHI TI?T

CONG TY TNHH DV VAN TAI MINH HIEU PHAT
CHO THUê XE N?NG CHO THUê XE C?U D?CH V? XE N?NG HàNG DI D?I L?P ??T MáY MóC THI?T B? ??NH V? C?N CH?NH MáY MóC THI?T B?... >> CHI TI?T

Lenid Hanoi Hotel
Lenid Hanoi Hotel n?m t?i trung tam thành ph? Hà N?i, ngay gi?a các trung tam th??ng m?i s?m u?t, thu?n l?i cho các ho?t ??ng vui ch?i gi?i trí, ngh? d??ng, mua s?m, ?m th?c và s? d?ng các d?ch v? khác. Lenid Hanoi Hotel là khách s?n ??t tiêu chu?n 3 sao v?i phong cách ki?n trúc hi?n ??i, n?i th?t sang tr?ng, ti?n nghi, trang nh? và ??i ng? nhan viên... >> CHI TI?T

H?ng M?c